Ważne wydarzenia

Styczeń.16.2018
Szkolenie przed Walnymi Zebraniami w ROD.
W Będzinie mają miejsce spotkania oraz szkolenia obsługujacych Walne Zebrania. Na pytanie jak prawidłowo przeprowadzić zebranie odpowiadał i instrukcji udzielał kierownik Delegatury Zygmunt Man, apelował aby uchwały były podejmowane zgodnie ze Statutem PZD. W spotkaniach uczestniczą delegacje Zarządów ROD naszej Delegatury Sosnowieckiej.Jest to cykl cotygodniowych szkoleń obejmujący wszystkie Zarządy Delegatury Grudzień.12.2018
Komunikat KR PZD - Nowelizacja Statutu
PZD działa w formie stowarzyszenia ogrodowego. W praktyce oznacza to konieczność inkorporacji niektórych z tych mechanizmów do przepisów związkowych. Taka powinność wynika wprost z art. 8 nowelizacji, który stanowi, że „W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosują swoje statuty do wymagań ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. W konsekwencji Związek dokonał odpowiedniej zmiany statutu podczas Nadzwyczajnego Zjazdu PZD w dniu 9 grudnia 2017 roku Maj.12.2016
Komunikat Prezydium Krajowej Rady.
Dotyczy powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

Delegatura Będzin

"Nie zapomnij o ogrodach przecierz stamtąd przysliśmy". (Jonasz Kofta)
W województwie śląskim jest 98 tysięcy ogrodów działkowych. Region dzieli się na jedenaście delegatur PZD. Największa działa w Sosnowcu. Kierownikiem Delegatury jest Zygmunt Man a funkcję tą pełni już kolejną kadencję i cieszy się dużym zaufaniem działkowców.W naszym biurze zawsze można uzyskać pomoć w zakresie zarzadzania ogrodem, pomoc prawną,oraz uzyskać informacje statutowe.Organizujemy szkolenia dla nowych działkowców w zakresie użytkowania działki, ochrony przyrody, upraw ekologicznych oraz bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Organizujemy spotkania z działkowcami na terenie ogrodu większość z nich to emeryci i renciści choć obecnie obserwujemy duże zainteresowanie wypoczynkiem i rekreacją we własnym ogródku wsród osób młodych.Zapraszamy przedszkolaków na nasze ogrody aby im pokazać jak sie uprawia warzywa, kwiaty czy zbiera owoce.Nasze ogrody ciągle się rozwijają i stają się coraz piękniejsze a infrastruktura ogrodowa jak piękne altany, instalacje wodne, eletryczne, monitoring czy oświetlenie umożliwia konfortowy wypoczynek.

Członkowie Zarządu

OZ Śląski Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego :

- Prezes Zarządu OZ Śląski PZD
Józef Noski
- I Wiceprezes Zarządu
Jan Radoła
- Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Kosowski
- Sekretarz Zarządu
Lucyna Cyrek
- Skarbnik Zarządu
Kazimierz Chmiel
- Członkowie Prezydium OZ
Zygmunt Man
Józef Nawój
Jan Mathias
Józef Łęczycki
Piotr Mioduszewski
Alfred Sieradzki
Zarząd Delegatury Rejonowej w Sosnowcu


- Kierownik Delegatury
Zygmunt Man
-Zastępca Kierownika Delegatury
Jan Kubat
- Członek Zarządu Delegatury
do spraw inwestycyjnych
Jerzy Latos
- Członek Zarządu Delegatury
Stefan Kołodziej - Mediator
- Członek Zarządu Delegatury
przew. kolegium Zawiercie
Zdzisław Okuliński
- Sekretarz Delegatury
Księgowa OFK
Jadwiga Maca
Zarząd Krajowy PZD
Kolejną kadencje Prezesa Krajowej Rady PZD w Warszawie pełni Eugeniusz Kondracki.