KORONAWIRUS !!!KOMUNIKAT DELEGATURY BĘDZIN OZ Śląskiego PZD.

25.czerwca.2020
  

Epidemia wymusiła nowe spojrzenie na przepisy dotyczące walnych zebrań. Ich organizacji w „zwykłym” trybie to ryzyko dla zdrowia, a nawet życia działkowców; często też naruszenie przepisów epidemiologicznych. Dlatego KR PZD dokonała interpretacji Statutu PZD. Jej efektem jest nowa gama rozwiązań dla ROD. Zróżnicowane potrzeby ROD sprawiły, że KR odstąpiła od wprowadzania jednolitych rozwiązań dla wszystkich ogrodów. Za optymalne przyjęto wskazanie dopuszczalnych prawnie opcji i pozostawienie rozstrzygnięć o wyborze ROD – decyzję podejmie zarząd ROD. Termin na WZ przesunięty zostanie do 15 października br. Jednocześnie KR PZD podkreśliła, że niezależnie od potrzeb organizacyjnych i ekonomicznych ROD, najważniejszym kryterium przy wyborze rozwiązania winno być bezpieczeństwo działkowców.Uchwały ws interpretacji Statutu PZD oraz zasad organizacji WZ w 2020r. udostępniono na www.pzd.pl oraz w systemie newsletter. Zostaną również opublikowane w Biuletynie Informacyjnym PZD. UCHWAŁA Nr 2/IV/2020 KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. UCHWAŁA Nr 3/IV/2020 KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. UCHWAŁA Nr 4/IV/2020 KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. ....

IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okregu Śląskiego".

26.Września.2019
  

W czwartek 26 września w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego. W Zjeździe uczestniczyło 186 Delegatów co stanowiło 88,35% procent uprawnionych do głosowania. Wśród przybyłych nie zabrakło również gości: Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego. Zjazd otworzył Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski. W swoim referacie programowym przytoczy zmiany jakie zaszły w Związku a szczególnie w Okręgu Śląskim w minionej kadencji m.in. likwidację części terenów ROD pod cele publiczne, inwestycje przeprowadzane w ROD czy działalność szkoleniową.Delegaci uczestniczący w Zjeździe dokonali wyboru nowych władz Okręgu. Prezesem Okręgu został na kolejną kadencję Pan Józef Noski. Z Delegatury Będzin został wybrany na obecna kadencję do Okręgowego Zarządyu Śląskiego Zygmunt Man , do Okręgowej Rady Śląskiego PZD wybrani to :Sławomir Woźniak Jerzy Latos i Zdzisław Okuliński Zapraszamy do galerii...

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego poszerzone o osoby obsługujące Walne Zebrania.

01.07.2020

1 lipca w siedzibie Delegatury Rejonowej w Zabrzu odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD poszerzone o osoby obsługujące Walne Zebrania. Delegaturę Bedziń reprezentopwał kierownik Z. Man, S. Woźniak. J. Latos, Z. Okuliński. Ponieważ spotkanie przebiegało w czasie obowiązujących przepisów sanitarnych sala została ozonowana, uczestnikom mierzono temperaturę przed wejściem oraz poproszono o dezynfekcję dłoni.Na posiedzeniu zostały poruszone ważne w obecnym czasie tematy tj. odbywanie Walnych Zebrań oraz szkolenia dla Struktur Związku. Posiedzenie rozpoczął Wiceprezes PZD, Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski. Przekazał, iż Krajowa Rada PZD na posiedzeniu 25 czerwca podsumowała działanie Struktur w Związku w czasie epidemii oraz podjęła kluczowe decyzje dotyczące WZ, których odbywanie zostało zawieszone w czasie epidemii. Efektem wielotygodniowych prac Krajowej Rady są niniejsze możliwości odbycia WZ: odbycie WZ/KD ROD w 2020 r. w normalnych trybie w przypadku małych ROD do 150 członków PZD.odbycie WZ/KD ROD w trybie powołania organów komisarycznych (przez analogiczne zastosowanie § 41 w zw. z 43 Statutu PZD), szersze zastąpienie WZ przez konferencję delegatów ROD (przez analogiczne zastosowanie § 57 Statutu PZD), odstąpienie od przeprowadzania WZ/KD ROD w 2020r. i (zastosowanie wprost art. 34 ust. 1 ustawy o ROD), odbycie WZ/KD w trybie zdalnym (art. 10 ust. 1a ustawy prawo o stowarzyszeniach). Obecnie decyzja co do odbycia WZ leży w gestii Zarządu ROD.

Kontrola merytoryczno-finansowa w Delegaturze Będzin - 07.02.2020

07.Luty.2020

W Delegaturze Będzin odbyła się kontrola finansowo- merytoryczna. Zespołowi kontrolnemu przewodniczył pan Kwiatkowski z OZ Ślaskiego. Delegaturę reprezentował kierownik Zygmunt Man ,OFK Jadwiga Maca oraz zastępcy kierownika Delegatury Sławomir Wożniak i Jerzy Latos. Protokół pokontrolny potwierdził iż Delegatura jest prowadzona w sposób wzorowy zgodnie z wytycznymi KR PZD. Dziękujemy zespołowi kontrolującemu za wydanie pozytywnej opinii , co oznacza że ogrody Delegatury Będzin mogą mieć pełne zaufanie do pracy jaką wykonuje kierownik delegatury Zygmunt Man a działkowcy jak w latach poprzednich na pewno uzyskają pomoc prawną od obsługujących podczas Walnych Zebrań w ogrodach aby kolejne kontrole potwierdzały że podejmowane uchwały w ogrodach jak i obsługa OFK (księgowa) są zgodnie ze statutem PZD. Zapraszamy do galerii...